I. Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego  Serce Vintage Store  określanego później Sklepem Internetowym. Sklep prowadzi Weronika Firek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Serce Vintage Weronika Firek, mieszczącą się pod adresem ul. Mickiewicza 10/104, kod: 40-095 w Katowicach, NIP 6762419249 wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG, zwana dalej Sprzedawcą.

II. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu Internetowego.
 2. Konto – przydzielona danemu Klientowi część sklepu internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach sklepu internetowego.
 3. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, który nie jest fabrycznie nowy, lecz używany i może w związku tym posiadać nieznaczne ślady wcześniejszego użytkowania. Opis towarów dostępny jest przy każdym z prezentowanych produktów.
 4. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 6. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
 7. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o dostępnych przedmiotach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym może nastąpić:
 • poprzez Konto założone w Sklepie Internetowym
 • bez rejestracji, gdzie Klient powinien podać swoje dane osobowe w celu wysyłki Towaru
 1. Zamówienie zostaje złożone przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 2. Zwarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

IV. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Unii Europejskiej, Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Islandii, Izraela, Liechtensteinu, Macedonii, Norwegii, Rosji, Serbii, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii.
 2. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  • dla zamówień międzynarodowych – za pośrednictwem Poczty Polskiej, na wskazany adres-

cena ustalana indywidualnie 

  • dla zamówień krajowych – za pośrednictwem InPost, do wskazanego przez Klienta Paczkomatu
 1. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu, przy składaniu zamówienia informuje Klienta o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.

V. Ceny i metody płatności

 1. Ceny przedmiotów dostępnych w sklepie Serce Vintage Store podawane są w złotych polskich.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy
  • płatność elektroniczna w systemie Tpay.
  • płatność BLIK 
 1. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VI.  Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia (wysłanego mailowo na adres vintage.serce@gmail.com w terminie 14 dni, liczonych od dnia odbioru przesyłki).

2. We wskazanym powyżej przypadku Klient ma obowiązek niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Zwrot zakupionego Towaru następuje na adres paczkomat Inpost : 

Weronika Firek  

KAT32M (ul. 3 Maja 30, Katowice)

nr tel. 669-412-835

Adres mail: vintage.serce@gmail.com

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Klient zwolniony jest ze wszystkich zobowiązań. Jeśli zwrot nastąpi we wskazanym terminie sklep gwarantuje zwrot całej kwoty zapłaconej za towar w sposób wskazany przez Klienta. W przypadku braku złożenia oświadczenia o wyborze sposobu zwrotu zapłaconej kwoty, zwrot nastąpi w tej samej formie, w której nastąpiła płatność.

4. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu towaru (m.in. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania paczki). Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Sklep nie przyjmuje zwrotów dokonanych przesyłką pobraniową.

6. Zwracany towar nie powinien nosić śladów zużycia, nie może być uszkodzony lub zabrudzony.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

VII. Reklamacje 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku wystąpienia w produkcie wady innej niż opisana na stronie Sklepu Internetowego, Klient powinien zgłosić reklamowany produkt na piśmie lub drogą elektroniczną, poprzez opisanie niezgodności produktu z umową oraz określenie swojego roszczenia.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od momentu dostarczenia informacji o reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w wyżej zakreślonym terminie, reklamację uznaje się za zasadną.
 4. Strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi w sytuacji gdy kupującym jest przedsiębiorca.
 5. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć produktów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje etc.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.
 6. Każdy Towar jest unikalny, dlatego w przypadku uznania reklamacji nie jest możliwa wymiana Towaru na ten sam, lecz nie wadliwy przedmiot.

VIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która jest dostępna na stronie internetowej Serce Vintage Store razem z Regulaminem.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.​